Shibuya KURODATOEN

Artist Biography

Great Masters of the Past

Toyozo Arakawa Kaiji Tsukamoto
Munemaro Ishiguro Seimei Tsuji
Hazan Itaya 1st Yasokichi Tokuda
Hosei Udagawa Kenkichi Tomimoto
Mineo Okabe Muan Nakazato
Juzo Kagoshima Rokuro Nakamura
Takuo Kato Koju Nishioka
Tokuro Kato Shoji Hamada
Hajime Kato Kyohei Fujita
Sozan Kaneshige Yoshimichi Fujimoto
Toyo Kaneshige Kei Fujiwara
Michiaki Kaneshige Yu Fujiwara
Shoji Kamoda Seison Maeda
Kanjiro Kawai Kosei Matsui
Handeishi Kawakita Koheiji Miura
Rosanjin Kitaohji Eizo Miwa
Morikazu Kumagai Kyuwa Miwa
Tatsuaki Kuroda Kazuo Yagi
Fujio Koyama Takeo Yamaguchi
Osamu Suzuki Toshu Yamamoto
Koichi Tamura Taibi Yoshika
   

Back to page top

Current Artists

〜 Bizen & Yakishime 〜
Hiroshi Ema Manabu Suehiro
Tai Ohgiri Yoshiteru Takariki
Ryuichi Kakurezaki Makoto Nakamura
Iwao Kaneshige Ichiro Nomura
Kosuke Kaneshige Shuroku Harada
Makoto Kaneshige Shuhei Fujioka
Yuho Kaneshige Togaku Mori
Kuroemon Kumano Naoki Yokoyama
Hikaru Shimamura Eiko Wani
   
〜 Karatsu & Hagi 〜
Yasumoto Kajiwara Munehiko Maruta
Masanao Kaneta Kazuhiko Miwa
Sajiro Tanaka Jusetsu Miwa
Jinenbo Nakagawa Masatsugu Miwa
Mitsuharu Nishikawa Naoto Yano
Hiroyoshi Hamamoto  Katsu Kikuchi
〜 Shino , Oribe & Kiseto 〜
Osamu Suzuki Tetsu Suzuki
Takahiro Kato Ichiro Hori
Ryotaro Kato Masayuki Higuchi
Tomonori Koyama  
Shukai Kagami  
〜 Iroe , Seiji & Others 〜
Hidehito Ito Yui Tsujimura
Koichi Uchida Yuji Terashima
Shuji Ohta Misa Naoki
Shingo Oka Kinjiro Nakano
Hideto Kamiizumi Ami Nagaoka
Nobuyuki Kimura Akio Nizato
Tatsusuke Kuriki Sueharu Fukami
Yoshito Sasayama Michitaka Fukuno
Masaru Shibayama Yasushi Fujihira
Soji Suzuki Shunzo Masaki
Kazuo Takiguchi Kei Wakao 
Kai Tsujimura Akihiko Watanabe 
Takeshi Imaizumi  

Back to page top

Go Back to Main Page

SHIBUYA KURODATOEN