Shibuya KURODATOEN

Permament Line-up

Great Masters of the Past

Toyozo Arakawa Kaiji Tsukamoto
Munemaro Ishiguro Seimei Tsuji
Hazan Itaya 1st Yasokichi Tokuda
Hosei Udagawa Kenkichi Tomimoto
Mineo Okabe Muan Nakazato
Juzo Kagoshima Rokuro Nakamura
Takuo Kato Koju Nishioka
Tokuro Kato Shoji Hamada
Hajime Kato Kyohei Fujita
Sozan Kaneshige Yoshimichi Fujimoto
Toyo Kaneshige Kei Fujiwara
Michiaki Kaneshige Yu Fujiwara
Shoji Kamoda Seison Maeda
Kanjiro Kawai Kosei Matsui
Handeishi Kawakita Koheiji Miura
Rosanjin Kitaohji Eizo Miwa
Morikazu Kumagai Kyuwa Miwa
Tatsuaki Kuroda Kazuo Yagi
Fujio Koyama Takeo Yamaguchi
Osamu Suzuki Toshu Yamamoto
Koichi Tamura Taibi Yoshika
   

Back to page top

Current Artists

〜 Bizen & Yakishime 〜
Hiroshi Ema Yoshiteru Takariki
Tai Ohgiri Makoto Nakamura
Ryuichi Kakurezaki Ichiro Nomura
Iwao Kaneshige Shuroku Harada
Kosuke Kaneshige Shuhei Fujioka
Makoto Kaneshige Togaku Mori
Yuho Kaneshige Naoki Yokoyama
Kuroemon Kumano Eiko Wani
Hikaru Shimamura  
Manabu Suehiro  
   
〜 Karatsu & Hagi 〜
Yasumoto Kajiwara Munehiko Maruta
Masanao Kaneda Kazuhiko Miwa
Sajiro Tanaka Jusetsu Miwa
Jinenbo Nakagawa Masatsugu Miwa
Hiroyoshi Hamamoto Mitsuharu Nishikawa
   
〜 Shino , Oribe & Kiseto 〜
Shukai Kagami Tetsu Suzuki
Takahiro Kato Ichiro Hori
Tomonori Koyama Masayuki Higuchi
Ryotaro Kato  
〜 Iroe , Seiji & Others 〜
Koichi Uchida Misa Naoki
Shuji Ohta Kinjiro Nakano
Shingo Oka Ami Nagaoka
Hideto Kamiizumi Akio Nizato
Nobuyuki Kimura Sueharu Fukami
Tatsusuke Kuriki Michitaka Fukuno
Yoshito Sasayama Yasushi Fujihira
Masaru Shibayama Shunzo Masaki
Soji Suzuki Kei Wakao
Kazuo Takiguchi Akihiko Watanabe
Yuji Terashima Hidehito Ito
Masahiro Maeda Yusuke Yamane
Taizo Kuroda Yui Tsujimura
Kai Tsujimura

Back to page top

Go Back to Main Page

SHIBUYA KURODATOEN