No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 Tea bowl, Aka-Shino "ITSUKUSHIMA"

加藤高宏 / KATO Takahiro

 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その1
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その2
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その3
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その4
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その5
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その6
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その7
 • 「No.22 赤志野茶碗 銘「慈島」 / Tea bowl, Aka-Shino “ITSUKUSHIMA”」の写真 その8

Box
箱後日
with box to be made in a month
サイズ
Size
13.8 / 13.4 / H9.3cm

関連作品一覧